BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet - CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO BRANDMARKS – registrácia ochranných známok – Slovensko, EU, svet -  CTM - community trademark registration OHIM – international trademark registration WIPO ENGLISH DEUTSCH ESPANOL ITALIANO SLOVENSKY ČESKY RUSSKI HRVATSKI TURKCE


OCHRANNÉ ZNÁMKY (TRADEMARK)

- právna ochrana loga alebo názvu firmy, výrobku
- vypracovanie rešerše v databázach ÚPV SR, WIPO, OHIM
- vypracovanie zoznamu tried tovarov a služieb
- príprava a podanie prihlášky ochrannej známky
- sledovanie procesu registrácie
- monitoring kolíznych, zhodných alebo zameniteľných ochranných známok po zápise ochrannej známky
- zabezpečenie ocenenia ochrannej známky

Možnosti registrácie ochranných známok:

- Národná – Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky www.upv.sk
- Európska únia – Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM Alicante) www.ohim.eu
- Medzinárodná – Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO Ženeva) www.wipo.org

DIZAJNY

– vypracovanie rešerše v databázach národných a medzinárodných dizajnov
– príprava a podanie prihlášky dizajnu
– sledovanie procesu registrácie
– monitoring kolíznych, zhodných alebo zameniteľných dizajnov po zápise dizajnu
– zabezpečenie ocenenia dizajnu

PATENTY, ÚŽITKOVÉ VZORY

- vypracovanie patentových rešerší všetkých druhov, hlavne rešerše na stav techniky a rešerše na ochranné dokumenty konkurenčných firiem
- vypracovanie prihlášky vynálezu, úžitkového vzoru
- podanie prihlášky vynálezu, úžitkového vzoru v podanie prihlášky vynálezu, úžitkového vzoru v zahraničí
- podanie žiadostí o udelenie patentu, úžitkového vzoru v zahraničí národnou cestou v jednotlivých krajinách
- sledovanie stavu a doby platnosti ochranného dokumentu a jeho udržiavanie v platnosti
- posúdenie, vypracovanie licenčných zmlúv
- zápis licenčných zmlúv do úradného registra
- zabezpečenie ocenenia duševného majetku

LICENCIE

- príprava licencií práv duševného vlastníctva

OBCHODNÁ ČINNOSŤ

- akvizícia a predaj licencií práv duševného vlastníctva